Spotkajmy się

Spotkajmy się

Dzielimy się wiedzą na temat oszczędzania ciepła. Przyjdź na spotkanie regionalne organizowane w Twoim mieście. Dowiedz się, w jaki sposób zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Skąd wziąć pieniądze na termomodernizację czy wymianę źródła ciepła. Potrzebujesz wsparcia, w przygotowaniu audytu energetycznego i poprawy efektywności ogrzewania zarządzanej przez Ciebie nieruchomości? Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób obniżyć koszty utrzymania budynku, którym zarządzasz?

Białystok

W czwartek, 12 stycznia, w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie pt. „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?” zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło”. Eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, spółki Enea Ciepło, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska doradzali w jaki sposób ograniczyć zużycie ciepła i skąd pozyskiwać wsparcie na podnoszenie efektywności energetycznej budynków.

Wrocław

We wtorek, 24 stycznia, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie pt. „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?”. W trakcie wydarzenia rozmawiano na temat sposobów na zmniejszenie zużycia ciepła w budynkach, jak również finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło” zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Kraków

W środę, 18 stycznia, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie pt. „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?”, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło”. Rozmawiano na temat oszczędzania zużycia ciepła i źródeł finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków.

Katowice

We wtorek, 31 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie dla zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości prywatnych, na którym mogli dowiedzieć się, jak skutecznie oszczędzać ciepło i zmniejszać jego zużycie. Było to czwarte z serii wydarzeń organizowanych w różnych częściach Polski na temat termomodernizacji budynków i dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Spotkanie było jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło” zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Regulamin uczestnictwa w spotkaniach regionalnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizator: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa (dalej jako „Organizatorem”)
 • Regulamin niniejszy określa warunki i zasady uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Organizatora oraz odbywających się w czterech wskazanych lokalizacjach, dostępnych na stronie www.liczysiecieplo.pl (dalej jako „spotkanie”).
 • Ilekroć dalej w regulaminie będzie mowa o spotkaniu należy przez to rozumieć warsztat, wykład, prelekcję, szkolenie, wszelkie wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
 • Każdy Uczestnik spotkania ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.
 • dział w spotkaniu oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie oraz w indywidualnej informacji o spotkaniu.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Szczegółowe zasady uczestnictwa są określone każdorazowo w informacji o spotkaniu.
 • Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie biorące udział w spotkaniach – są to jedynie uczestnicy spotkania, którym opiekę zgodnie z przepisami mają obowiązek zapewnić rodzice/opiekunowie prawni.
 • Organizator zastrzega, że w przypadku dzieci małych, niesamodzielnych rodzic lub opiekun jest zobowiązany znajdować się w otoczeniu dziecka przez cały czas trwania spotkania.
 • W przypadku ograniczonej liczby Uczestników spotkania o udziale decyduje kolejność wpisu na liście uczestnictwa w spotkaniu, chyba że Organizator wprowadzi dodatkowe zasady uczestnictwa, o czym poinformuje publicznie w szczegółowych informacjach o spotkaniu.
 • Udział w spotkaniach jest dobrowolny.
 • Podczas spotkań przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w spotkaniu przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu  art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu spotkania w formie zapisu audiowizualnego w celu realizacji zadań statutowych.
 • Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptację przedstawionego powyżej stanu rzeczy, w tym utrwalenia wizerunku swojego lub swojego dziecka w związku z udziałem w spotkaniu.
 • Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników spotkań nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy zgadzają się, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia.
 • Organizator zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować spotkanie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/ filmowanych we własnym zakresie.
 • Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia spotkania, jeśli to jest konieczne – dane te podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa i zgodnie z nimi – ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania lub jego odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, takich jak odwołanie udziału ekspertów, warunki pogodowe uniemożliwiające realizację spotkania czy zagrożenie życia i zdrowia Uczestników. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej rekompensaty.
 • Wszyscy uczestnicy spotkań i przebywający w miejscu organizacji wydarzenia, gdzie odbywają się spotkania, są zobowiązani do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz do dostosowania się do zasad ustalonych przez Organizatora.
 • Osoby przebywające na terenie spotkania mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 • Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia obiektów i mienia znajdujących się na terenie spotkania.
 • Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 • Bedą proszone o wyjście osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników spotkania lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
 • W trakcie trwania spotkania bezwzględnie jest zabronione: prowadzenie agitacji politycznej; rozdawanie ulotek lub reklam handlowych; rozdawanie ulotek o charakterze politycznym; prezentowanie słowne lub pisemne haseł prawem zabronionym lub sprzecznych z normami moralnymi.
 • Zabrania się wnoszenia  na spotkanie:
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,
  • broni palnej, białej lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
 • Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,
  • posiadającym wyżej wymienione substancje oraz broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe i pirotechniczne,
  • agresywnym, prowokującym innych do zachowań niebezpiecznych i agresywnych lub w jakikolwiek inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników.
 • Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą bezzwłocznie przekazywane Policji.
 • Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 • Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie spotkania jest zabronione.
 • Obowiązuje zakaz wstępu na teren spotkania ze zwierzętami, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Webinar

Webinar

Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków? Webinarium dla właścicieli, zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!

Czego dowiesz się na webinarze:

– W jaki sposób obniżyć koszty utrzymania w budynku, którym zarządzasz?
– Jakie są finansowania wymiany źródeł ciepła we wspólnocie mieszkaniowej i budynku wielorodzinnym?
– Jak sfinansować audyt energetyczny i poprawić efektywność ogrzewania zarządzanej przez Ciebie nieruchomości?

W webinarze wzięli udział eksperci:

– Eksperci PTEZ
– Przedstawiciele spółek ciepłowniczych
– Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska

Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy

Eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych przygotowali porady dla zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji oraz właścicieli domów jednorodzinnych, które mogą pomóc w skutecznym oszczędzaniu ciepła. Rekomendacje opracowane przez specjalistów pomogą w redukcji kosztów zużycia ciepła. Dzięki nim łatwiej będzie planować inwestycje i kluczowe czynności, które należy podjąć przed i w trakcie sezonu grzewczego, aby lepiej przygotować budynek do zimy. Jeżeli masz dodatkowe pytania – napisz do nas!

Dla zarządców nieruchomości, administratorów budynków wielorodzinnych, przedsiębiorców czy szeregu instytucji publicznych koszty związane z ogrzewaniem stanowią jedną z ważniejszych pozycji w budżecie. Stąd tak ważne jest zmniejszenie zużycia ciepła przez lokatorów i użytkowników, a tym samym osiąganie oszczędności finansowych. W ten sposób dbamy o środowisko, zmniejszając emisję dwutlenku węgla, poprawiamy sytuację budżetową wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Pozyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć na inwestycje, w tym modernizację instalacji centralnego ogrzewania, termomodernizację budynku czy wymianę okien i drzwi. Zachęcamy do sięgnięcia po porady na temat oszczędzania ciepła przez odbiorców instytucjonalnych:

Przeprowadź

Audyt Energetyczny

Polega on na dokładnym sprawdzeniu zużycia wszystkich nośników energii w budynku. Przed sezonem grzewczym kluczowe jest zbadanie eksploatacji ciepła. Audyt pozwala na stworzenie kompleksowego raportu, w którym przedstawione są działania do podjęcia, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii i ciepła.

Dysponując taką wiedzą każdy zarządca nieruchomości może skutecznie planować inwestycje i wdrażać zmiany, które ułatwią lepsze wykorzystanie energii i ciepła. Pozwolą również wygenerować realne oszczędności finansowe.

Audyt energetyczny to konieczność

Przepisy unijne nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania okresowych audytów energetycznych. Powinny być realizowane przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

Audyt pozwala określić również zakres termomodernizacyjny, koszty przedsięwzięcia i kwestie techniczne dotyczące całości inwestycji. Zrealizowanie zaleceń przez zarządcę nieruchomości pozwala zmniejszyć koszty i zużycie energii przeznaczanej na ogrzewanie, czy dystrybucję ciepłej wody. Jego przeprowadzenie pozwala otwiera drogę do uzyskania dotacji z funduszy unijnych czy wsparcie finansowe z krajowych programów, realizowanych przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska itp.

Sfinansuj Inwestycję, która ułatwi oszczędzanie ciepła!

Skorzystaj z Premii

Termomodernizacyjnej

Zastanawiasz się nad ociepleniem bloku lud budynku wielorodzinnego. Jeżeli tak, to po realizacji inwestycji możesz skorzystać z premii termomodernizacyjnej. Musisz pamiętać, aby po modernizacji roczne zapotrzebowanie na energię uległo znaczącemu zmniejszeniu.

Więcej o Premii Termomodernizacyjnej

Przeprowadź

Termomodernizację

Termomodernizacja polega na zastosowaniu w budynku nowych rozwiązań tzw. ochrony cieplnej. Dzięki niej następuje zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Jest to szczególnie ważne w sezonie grzewczym. Termomodernizacja poprawia również estetykę budynku i wzmacnia znacząco ściany zewnętrzne. Ważne, aby realizowana była w oparciu o wcześniej zrealizowany audyt energetyczny.

Co obejmuje termomodernizacja?

 • Ocieplenie ścian podłużnych i szczytowych
 • Izolację ścian piwnic
 • Docieplenie dachu
 • Wymianę okien szczególnie na klatkach schodowych
 • Wymianę drzwi wejściowych do budynku
 • Modernizację systemu wentylacji

Dlaczego warto?

Dzięki temu zmniejszysz koszty eksploatacji budynku, oraz zredukujesz obciążenia finansowe z tytułu ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii. Zwiększysz wartość rynkową nieruchomości i lokali mieszkalnych. Poprawisz poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, poprzez większy komfort użytkowania lokali.

Postaw

na Termostat

Zachęć mieszkańców do racjonalnego korzystania z termostatów. Aby znacząco zwiększyć efektywność systemu grzewczego i obniżyć zużycie ciepła należy zmotywować lokatorów do korzystania z termostatów. Dzięki nim możliwe jest okresowe obniżenie temperatury w pomieszczeniu w porze nocnej albo podczas nieobecności domowników.

Sięgnij po Premię

Remontową

Premia remontowa przeznaczona jest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w których dominują osoby fizyczne, a także spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego. Premia remontowa pozwala na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji. Jej wysokość może sięgnąć nawet 20% kwoty zobowiązania, wykorzystanego na realizację inwestycji remontowej np. wymiany okien, czy remontu dachu lub rewitalizacji piwnic.

Więcej o Premii Remontowej

Zmodernizuj instalację

Centralnego Ogrzewania

Pamiętaj o możliwości modernizacji instalacji i podniesienia jej sprawności. W przeciwnym wypadku niezmodernizowana będzie generować duże straty ciepła. Ostatecznie będzie się to przekładać na wyższe rachunki za ogrzewanie. Planowany zakres modernizacji instalacji będzie zależał od możliwości budżetowych i aktualnego stanu systemu ogrzewania. Jednak im starsza instalacja, tym bardziej prawdopodobne, że wymaga pilnej wymiany.

Co należy zatem zmodernizować?

 • Poprawić drożność rur, które doprowadzających ciepło do lokali, poprzez przeprowadzenie płukania. Pozwoli to na usunięcie osadów i zanieczyszczeń.
 • Zastosować indywidualne odpowietrzniki w każdym pionie.
 • Zamontować termostaty w lokalach, co ułatwi regulowanie ciepła, bez konieczności otwierania okien i wychładzania lokali.
 • Zastosować izolację rur prowadzących przez lokale, szczególnie nieogrzewane, aby zredukować do minimum straty ciepła.

Skorzystaj

z Doradztwa

Planując modernizację instalacji czy szukając oszczędności warto sięgnąć po wiedzę ekspertów. Udaj się do audytora energetycznego lub profesjonalnego instalatora. Oceni potrzeby Twojego budynku i określi zakres modernizacji oraz wyznaczy ramy koniecznych zmian. Zleć mu wykonanie projektu całej inwestycji, co pozwoli nie tylko oszacować koszty, ale przede wszystkim określić korzyści energetyczne i finansowe, po zakończeniu modernizacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na webinar!

Doradcy Energetyczni radzą…

Doradcy Energetyczni radzą…

Zachęcamy do skorzystania z wiedzy eksperckiej Doradców Energetyczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stronie www.doradztwo-energetyczne.gov.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej o oszczędzaniu ciepła?

Polecamy sięgnięcie po materiały z cyklicznych spotkań z Doradcami Energetycznymi.

Którędy ucieka energia?
Ochrona cieplna budynku oraz dobór źródła ciepła

Oszczędzanie energii w dobie kryzysu energetycznego

Niska emisja

Materiały udostępniamy dzięki uprzejmości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Eksperci Banku Ochrony Środowiska
podpowiadają…

Eksperci Banku Ochrony Środowiska podpowiadają…

Dowiedz się skąd wziąć środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i przyłączenie do sieci ciepłowniczej czy poprawę efektywności energetycznej?

Materiały udostępniamy dzięki uprzejmości Banku Ochrony Środowiska S.A.

Poinformuj mieszkańca

Poinformuj mieszkańca

Chcesz zachęcić mieszkańców Twojego bloku do oszczędzania ciepła? Pragniesz zmotywować sąsiadki i sąsiadów do racjonalnego korzystania z energii w budynku? Zarządzasz wspólnotą mieszkaniową, administrujesz budynkiem wielorodzinnym i poszukujesz sprawdzonych informacji na temat tego, jak obniżyć koszty ogrzewania? Skorzystaj z porad ekspertów PTEZ, przedstawicieli spółek ciepłowniczych.

Ciepło Ulotka
Plakat A3
Plakat A4